Firmy (nájdených 0 firiem)

Bohužiaľ, nenašli sme jedinú firmu zodpovedajúcu Vášmu vyhľadávaniu

Produkty (nájdených 42 produktov)

Čistenie odpadových vôd - EKOL biolpd 30 f

Čistenie odpadových vôd - EKOL biolpd 30 f

EKOL biolpd 30 f - neutralizuje a utilizuje obsah domácich žúmp a septikov, likviduje zápach, zvyšuje účinnosť miničističiek. Rozkladá ľudský biologický odpad, zbytky čistiacich a pracích prostriedkov, kuchynský odpad a celulózu (toaletný papier, textilné vlákna, a pod.).

Poradenstvo v rámci čistenia vody

Poradenstvo v rámci čistenia vody

Poskytujeme poradenskú činnosť v oblasti čistenia odpadových vôd.

Čistiarne odpadových vôd ČOV

Čistiarne odpadových vôd ČOV

Domové čistiarne odpadových vôd (ČOV) BIOCLAR B6 až B40 sú určené na čistenie splaškových odpadových vôd so znečistením úmerným 2 - 45 EO (EO = ekvivalentný obyvateľ).

Popis obrázku

Čistiarne odpadových vôd s certifikátom EÚ

Konečné riešenie Vašich problémov s odpadovými vodami tam kde nie je kanalizácia. V súlade s EÚ. Čističky odpadových vôd pre domácnosti, chaty i malé prevádzky typ vx-4,vx-8,vx-12,vx-16.max do 20 osôb. ČOV je určená pre čistenie splaškových odpadových vôd z domácností ako aj iných zdrojov organickéh...

Čistiarne odpadových vôd

Čistiarne odpadových vôd

Dovážame, projektujeme, montujeme, servisujeme domové čistiarne odpadových vôd. Zvárame plastové nádrže a šachty. Predávame nerezové opravné objímky na vodovodné a kanalizačné potrubie. Predávame baktérie do žumpy, latríny, čistiarne a na čistenie rúr. Pre viac informácie navštívte naše webové strán...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Matúškovo
Odlučovače ropných látok

Odlučovače ropných látok

Odlučovače ľahkých kvapalín (ropných látok) sa používajú na čistenie vôd, ktoré sú znečistené voľnými ľahkými kvapalinami (motorové oleje, benzín, nafta a pod.)

 • Lokalita: Vyšná Šebastová
Stredné čističky

Stredné čističky

Do kategórie stredné čističky odpadových vôd spadajú čistiačky určené od 50 do 200 ľudí. Slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z obytných domov, skupín rodinných domov, menších obcí alebo častí obcí, ubytovacích zariadení, reštaurácií, školy, rekreačných zariadení, prevádzok a pod.

 • Lokalita: Vyšná Šebastová
Ultrazvukové prevodníky InterRanger DPS

Ultrazvukové prevodníky InterRanger DPS

InterRanger DPS 300 je mikroprocesorový prístroj určený na kontinuálnu detekciu výšky hladiny kalu najmä v nádržiach úpravní vody a čistiarní odpadových vôd. Je vhodný pre primárny aj sekundárny stupeň čistenia.

 • Lokalita: Považská Bystrica
Čistiareň odpadových vôd typu DUCI

Čistiareň odpadových vôd typu DUCI

Certifikovaná čistiareň odpadových vôd je určená na mechanicko-chemicko-biologické čistenie odpadových vôd komunálneho, priemyselného pôvodu a vôd z povrchového odtoku.

 • Lokalita: Levice
Plastové žumpy

Plastové žumpy

Žumpy plastové sa používajú na akumuláciu odpadových vôd k rodinným domom, chatám, záhradám, na zachytávanie močovky od hospodárskych zvierat a všade tam, kde nie je zabezpečené čistenie odpadových vôd.

 • Lokalita: Veľký Slavkov
Domové čistiarne odpadových vôd Bts 1 - 6

Domové ČOV

Slúžia pre čistenie odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia ako sú rodinné domy samostatné a skupinové, penzióny, bytovky, reštaurácie, bufety, školy, lyžiarske centrá, chaty, malé prevádzky atď.

 • Cena: Cena ponuky
 • Lokalita: Veľký Slavkov
Poradenské a konzultační služby v oblasti čistenia odpadových vôd - Prevádzková a servisná fáza

Poradenské a konzultační služby v oblasti čistenia odpadových vôd - Prevádzková a servisná fáza

Okrem záručného servisu, ktorý sa na základe zmluvných vzťahov poskytuje bežne, ponúkame tiež pozáručný servis a prevádzkovanie už dodaných zariadení.

 • Lokalita: Vinosady
Poradenské a konzultační služby v oblasti čistenia odpadových vôd - Projektová a stavebná fáza

Poradenské a konzultační služby v oblasti čistenia odpadových vôd - Projektová a stavebná fáza

Spoločnosť disponuje vlastnými projekčnými a technologickými kanceláriami. Stavebnú časť vykonávame buď samostatne alebo v spolupráci s miestnou firmou, čo býva ekonomicky výhodnejšie.

 • Lokalita: Vinosady
ČOV pre priemyselné odpadové vody

ČOV pre priemyselné odpadové vody

Pri čistení priemyselných odpadových vôd uplatňuje spoločnosť najnovšie poznatky z odboru, a v závislosti od druhu a kvality odpadových vôd aplikuje ČOV založené buď na biologickom čistení (aeróbne alebo anaeróbne procesy) alebo na fyzikálno-chemickom čistení.

 • Lokalita: Vinosady
Čistiarne odpadových vôd do 10 000 obyvateľov

Čistiarne odpadových vôd do 10 000 obyvateľov

Biologické čistiarne odpadových vôd do 10 000 ekvivalentov obyvateľa (EO) sú založené na čistení mechanicko-biologickým aeróbnym spôsobom s nízko zaťaženou aktiváciou a s odstraňovaním dusíka a fosforu.

 • Lokalita: Malacky
Čistenie a dekontaminácia

Čistenie a dekontaminácia

Nosným programom našej spoločnosti je ponuka prác pri prevencii a odstraňovaní ekologických záťaží kontaminovaných vôd, zemín, spevnených plôch, technologických zariadení a realizácia všetkých potrebných sanačných procesov a sanačných prác v geologickom prostredí. Konkrétne riešime čistenie a dekont...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Lučenec
Odlučovače ľahkých kvapalín

Odlučovače ľahkých kvapalín

Odlučovače ľahkých kvapalín sa používajú na čistenie vôd, ktoré obsahujú ľahké kvapaliny (motorové oleje, benzín, nafta a pod.).

 • Lokalita: Bardejov
Biologické čističky odpadových vôd EK - S4 až S70

Biologické čističky odpadových vôd EK - S4 až S70

Čističky (ďalej ČOV) sú určené k čisteniu odpadových spláškových vôd od 3 až 70 pripojených obyvateľov . Výrobok je kompletným technologickým celkom. Výstupom z čističky je kvalitne vyčistená voda a minimálne množstvo stabilizovaného kalu.

 • Lokalita: Žilina
Čistiarne odpadových vôd pre obce a mestá

Čistiarne odpadových vôd pre obce a mestá

Počet ekvivalentných obyvateľov: 200 - 100 000. Modifikácia nízkozaťažovanej aktivácie s nitrifikáciou, denitrifikáciou s odbúraním fosforu, so stabilizáciou prebytočného kalu v procese čistenia.

 • Lokalita: Zamarovce
Malá domová čistiareň odpadových vôd typ Eč 6 Sbr-2

Malá domová čistiareň odpadových vôd typ Eč 6 Sbr-2

Kvalita výrobku, záruka 15 rokov, najlepšie hodnoty vyčistenej vody spomedzi všetkých biologických čistiarní odpadových vôd predávaných v strednej a východnej Európe - najmodernejšia technológia čistenia, jednoduchá "hobby montáž".

 • Lokalita: Zamarovce
Čistiarne odpadových vôd

Čistiarne odpadových vôd

Komplexné služby v čistení odpadových vôd t.j. návrh, projekcia, realizácia, servis a výroba plastových produktov pre odpadovú a pitnú vodu ako sú čistiarne odpadových vôd, šachty, nádrže, čerpacie stanice, lapače tukov, žumpy, bazény a ďalšie výrobky.

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Veľký Slavkov
Žumpy

Žumpy

Plastové žumpy sú modernou ekonomickou náhradou starších betónových žúmp. Žumpy slúžia na akumuláciu odpadových vôd k rodinným domom, chatám, chalupám, záhradkám, obytným domom a pod., na zachytávanie močovky od hospodárskych zvierat a všade tam, kde nie je zabezpečené čistenie odpadových vôd.

 • Lokalita: Vyšná Šebastová
Čistiarne odpadových vôd

Čistiarne odpadových vôd

Domové čistiarne odpadových vôd slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov, obytných budov, skupín domov a zo zdrojov odpadových vôd, kde sa produkuje splašková odpadová voda.

 • Lokalita: Košice
Prevádzkovanie kanalizácií

Prevádzkovanie kanalizácií

Zabezpečujeme komplexné služby súvisiace s prevádzkovaním kanalizácií, ktoré slúžia pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd od producentov odpadových vôd. Prevádzkovanie zabezpečujeme aj pre samostatné časti kanalizácií, ako sú čerpacie stanice, kanalizačné rozvody a čistiarne odpadových vôd.

 • Lokalita: Levice
Čistenie splaškových odpadových vôd

Čistenie splaškových odpadových vôd

Technológie čistenia splaškových odpadových vôd sú navrhované na mieru po posúdení všetkých vstupných podkladov a požiadavok na kvalitu vyčistenej vody. Navrhované technológie pracujú na princípe nízkozaťažovanej aktivácie s aeróbnou stabilizáciou kalu.

 • Lokalita: Nitra
Monoblokové čistiarne odpadových vôd

Monoblokové čistiarne odpadových vôd

Vhodné riešenie reaktorov umožňuje ich použitie pre čistenie prakticky všetkých druhov odpadových vôd komunálneho i priemyselného charakteru.

 • Lokalita: Veľký Slavkov
Strojno-technologické zariadenia pre čistenie odpadových vôd a úpravu vody

Strojno-technologické zariadenia pre čistenie odpadových vôd a úpravu vody

Spoločnosť okrem komplexných dodávok ČOV dodáva aj strojno-technologické zariadenia pre čistenie odpadových vôd a úpravu vody.

 • Lokalita: Vinosady
Poradenské a konzultační služby v oblasti čistenia odpadových vôd - Výrobná a dodávateľská fáza

Poradenské a konzultační služby v oblasti čistenia odpadových vôd - Výrobná a dodávateľská fáza

Výrobu zariadení vykonávame v našich vlastných výrobných prevádzkach. V našich technológiách využívame vysoko kvalitné protikorózne materiály, ktoré zaručia dlhodobú životnosť a spoľahlivosť, príp. využívame zariadenia od domácich i zahraničných partnerov.

 • Lokalita: Vinosady
Poradenské a konzultační služby v oblasti čistenia odpadových vôd - Konzultačná fáza

Poradenské a konzultační služby v oblasti čistenia odpadových vôd - Konzultačná fáza

Naša spoločnosť ponúka možnosť overovania prevádzkových parametrov na štvrťprevádzkovom zariadení, technické a ekonomické posudzovanie už existujúceho zariadenia (napr. pri rekonštrukcii alebo intenzifikácii ČOV).

 • Lokalita: Vinosady
Odlučovače ropných látok

Odlučovače ropných látok

Odlučovače ropných látok Sol a Solc sa používajú na čistenie vôd, znečistených voľnými ropnými látkami (Nel), napr. dažďových vôd z parkovísk, šrotovísk, odstavných, manipulačných plôch, či z iných veľkých spevnených plôch určených pre parkovanie osobných a nákladných vozidiel, atď.

 • Lokalita: Malacky
Čistička odpadových vôd 2-8 osôb TP-8EO

Čistička odpadových vôd 2-8 osôb TP-8EO

Je určená pre likvidáciu odpadových vôd z najmenších individuálnych zdrojov znečistenia tj. rodinných domov, penziónov, prevádzok, chalúp, a pod. Umožňuje čistenie odpadových vôd z kúpeľní, sociálnych zariadení, kuchýň, myčiek riadu, automatických práčok. Náklady na vyčistenie sú veľmi nízke.

 • Cena: 1.563,02 EUR
 • Lokalita: Košice
Čistenie a servis čističky odpadových vôd

Čistenie a servis čističky odpadových vôd

Ponúkame čistenie a servis čističky odpadových vôd (ČOV).

 • Lokalita: Lučenec
Domové čistiarne odpadových vôd Topas-NPB

Domové čistiarne odpadových vôd Topas-NPB

Domové čistiarne odpadových vôd Topas-NPB 5 až 300 (pre 5 – 300 osôb) sú určené k čisteniu všetkých odpadových vôd (vrátane odpadových vôd z pračiek a z umývačiek riadu) z individuálnych zdrojov znečistenia.

 • Lokalita: Bardejov
Chemina, s.r.o.

Bio-enzým Fatckracker Liquid

Bio-enzymatický prípravok obsahujúci kombináciu enzymatických kultúr určených na rozklad organických nečistôt, obsiahnutých v odpadových a oplachových vodách, na čistenie odpadov, kanalizačných systémov, pre rozklad tukov v čističkách odpadových vôd.

 • Lokalita: Jatov
Čistiarne odpadových vôd pre potravinársku, živočíšnu a priemyselnú výrobu

Čistiarne odpadových vôd pre potravinársku, živočíšnu a priemyselnú výrobu

Účinnosť čistenia anaeróbneho stupňa Chskcr - priemerne 85%, účinnosť odbúrania Nl priemerne 80%, celková účinnosť anaeróbno-aeróbneho stupňa (Chskcr) priemerne 95%.

 • Lokalita: Zamarovce