Firmy (nájdených 132 firiem)

ARPenviro, s.r.o.

Adresa
Padáň 3176, 929 01 Padáň
E-mail
email  
Web
http://www.arpenviro.sk
Telefón
+421905917352

Poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia, užšia špecializácia: ochrana ovzdušia, overovanie správ o emisiách skleníkových plynov, overovanie výpočtov bezodplatnej alokácie emisných kvót, prevádzková dokumentácia, IPKZ žiadosti, výpočet ročných poplatkov za znečisťovanie ovzdušia a pod.

1ekom s. r. o.

Vedenie jednoduchého účtovníctva, vedenie podvojného účtovníctva, mzdy...

3e servis, s. r. o

Služby na čistenie splaškov. Služby na recyklovanie kalu.

AB Heating SK, s.r.o.

Dodávka a montáž tepelných čerpadielšvédskej výroby , značky NIBE, por...

ADONIS CONSULT, s. r. o.

Naša firma sa zaoberá pred projektovou prípravou a honotenim dopadov s...

AG audit, s.r.o.

Inžiniersko geologický prieskum. Terénne skúšky a merania (dynamické p...

Alexoo Slovakia s.r.o.

Energie, školenie energetiky, znižovanie nákladov na energie, úspora e...

Apartmány u Evy

poskytovanie ubytovania v apartmany u Evy vo Veľkom Mederi

AQS consulting s.r.o.

Zavádzanie systémov manažérstva kvality podľa ISO9001 a environmentáln...

AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.

Poradenské a konzultačné služby pre životné prostredie, Vodohospodársk...

Asociácia spracovateľov elektroodpadu

Asociácia spracovateľov elektroodpadu ASEO je dobrovoľným združením au...

AT CONSULT spol. s r.o.

Ponúkame komplexné projekty s vytvorením fungujúcich systémov: ***Pora...

AUDITOR s.r.o.

meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí, účtovný audit, vrátane...

AUDITOR s.r.o.

meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí, poradenstvo v oblasti ...

Baigner, s.r.o.

Ponukame upratovacie a čistiace práce s ohľadom na životné prostredie....

BIOCLAR, a.s.

Spoločnosť je projektantom a realizátorom stavieb v oblasti biologické...

BONEKO, a.s.

Ponúkame servisnú a poradenskú činnosť zameranou na nakladanie, usklad...

BTS Slovakia, s.r.o.

Poradenská spoločnosť so špecializáciou na bezpečnosť práce, ochranu p...

CCIPOS GROUP s.r.o.

Priemyselná a krajinná ekológia: - hodnotenie vplyvov činnosti na živ...

Centrum environmentálnych služieb, s.r.o.

Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia, predo...

CONTROLECO s.r.o.

Ponúkame poradenstvo v životnom prostredí. Vody, ovzdušie, odpady, che...

CVRV Piešťany - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva v Banskej Bystrici

Výskumný ústav je štátna príspevková organizácia aj s vedlajšou a podn...

DAUBA, s.r.o.

- technické poradenstvo v oblasti zlievárenstva - výhradné obchodné z...

DEKONTA s.r.o.

odpady-odber a zneškodnenie,environmentálny servis remediácia znečist...

DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.

Prieskum kontaminovaných lokalít, Sanácie environmentálnych záťaží, Na...

Dekonta Slovensko, spol. s.r.o.

Odstraňovanie ekologických záťaží, nakladanie s nebezpečným odpadom, b...

DHI SLOVAKIA, s.r.o.

Predaj, vývoj a aplikácia technológií pre vodné systémy. Konzultačné s...

E - BLK s.r.o.

Príprava firiem na certifikáciu systému ISO 14 001, vybavovanie potreb...

ECO Grup s. r. o.

Spoločnosť ECO Grup s.r.o. pôsobí v oblasti environmentálneho manažmen...

ECONECA s.r.o.

Sprostredkovanie, poradenstvo v životnom prostredí, administratíva, pr...

ECOWA, a.s.

Slovenský výrobca biologických čistiarní odpadových vôd (vlastný európ...

EKO - SERVIS LM, s.r.o.

tlakové čistenie a monitoring kanalizačných sietí a kanalizačných príp...

EKO-ADR, s.r.o.

Karta bezpečnostných údajov, chemické poradenstvo, REACH. Ponuka slu...

Ekoaspekt, s.r.o.

Ponúkame komplexné enviromentálne poradenstvo v oblasti odpadového hos...

EKOLAB s.r.o.

Ponúkame mikrobiologické a biologické analýzy vôd (pitné, podzemné, po...

EKOLAB s.r.o.

Ponúkame fyzikálno - chemické analýzy odpadov a ich vodných výluhov, p...

EKOPRO s.r.o.

Zaoberáme sa konzultačnou, poradenskou a inžinierskou činnosťou v obla...

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA s.r.o.

Súkromná spoločnosť so zameraním na konzultačné služby, legislatívu RE...

EKOTRANZ, s.r.o.

Spoločnosť EKOTRANZ, s. r. o. poskytuje komplexné služby v oblasti odp...

EKOTRIM s.r.o.

Ekologické služby: - spracovanie odpadov, eko dokumentácia, enviromen...

EKOVIB s. r. o.

Poradensto v oblasti životného prostredia. Spracovanie všetkých materi...

EnA CONSULT Topoľčany, s.r.o.

Meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí, hlukové štúdie pre pro...

ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.

Rozvod teplej vody, tepla a pary. Poskytovanie poradenstva.

Energo Consulting, s.r.o.

Zameriavame sa na výkon činností v oblasti životného prostredia. Konkr...

ENGOM, s.r.o.

Spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie služieb a produktov v obl...

ENPO, spol. s.r.o.

Zastupujeme spoločnosti ako mandatár odpadového hospodárstva a zavádz...

Envi s.r.o.

Environmentálne poradenstvo, spracovanie dokumentácie v životnom prost...

ENVICONSULT spol. s r.o.

Enviconsult je spoločnosť poskytujúca konzultačné a poradenské služby ...

Envigo s.r.o.

Spoločnosť sa zaoberá poradenskou, konzultačnou činnosťou pre jednotli...

ENVIRO SPEKTRUM, s.r.o.

Vykonávame akreditovanú odbornú prípravu pre prácu s azbestom a toxick...

Produkty (nájdených 161 produktov)

Obaly

Obaly

Pravidelné poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve o obaloch, včasné pripomínanie všetkých zákonných lehôt v oblasti obalov a odpadov z obalov, vykonávanie administratívnej činnosti pri nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov v zmysle zákona č. 119/2010 Z.z., registrácia povinnej osoby v regis...

 • Lokalita: Žarnovica
Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo

Pravidelné poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve odpadového hospodárstva (OH), včasné pripomínanie zákonných lehôt v oblasti OH zaradenie vznikajúcich odpadov v zmysle Vyhl. MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa vydáva katalóg odpadov do jednotlivých druhov a kategórií zmluvné zabezpečenie o...

 • Lokalita: Žarnovica
Zaobchádzanie s chemickými látkami a zmesami

Zaobchádzanie s chemickými látkami a zmesami

Pravidelné poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve z oblasti chemických látok a chemických zmesí (CHL a CHZ), včasné pripomínanie všetkých zákonných lehôt v oblasti CHL a CHZ, dohľad nad dodržiavaním pravidiel v súlade s Nariadením vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizika...

 • Lokalita: Žarnovica
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - EIA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - EIA

Od r. 1994 sme spracovali viac ako 40 dokumentácií EIA – najmä pre cestné stavby (diaľnice, rýchlostné cesty, preložky ciest), menej pre vodohospodárske stavby, skládky odpadov, technickú infraštruktúru, rekreáciu, výrobu.

 • Lokalita: Nitra
Podklady pre územné plánovanie

Podklady pre územné plánovanie

Vypracovávame odborné podklady pre územné plánovanie - krajinnoekologické plány, dokumenty územných systémov ekologickej stability. Máme skúsenosti s mestami (Nitra, Trnava, Prievidza, Šaľa...), ale aj väčšími a menšími obcami.

 • Lokalita: Nitra
Trvalo udržateľný rozvoj

Trvalo udržateľný rozvoj

Venovali sme sa už napríklad národnej stratégii trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky, indikátorom udržateľného rozvoja miest v SR, environmentálnym indikátorom TUR v SR, vývoju Indexu udržateľného rozvoja pre krajiny sveta, udržateľnosti a kvalite života v Českej republike.

 • Lokalita: Nitra
Logo firmy

IPKZ - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia

Je to súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií, na obmedzovanie vzniku odpadu a jeho zneškodňovanie. Firma zabezpečí vypracovanie žiadosti o vydanie integrovaného povolenia, kontrolu prevádzky z hľadiska plnenia podmienok a aktualizáciu integrovaného povolenia.

 • Lokalita: Prešov
Logo firmy

Odpadové hospodárstvo, obaly

Firma ponúka analýzu stavu vo firme, zatriedenie odpadu, vypracovanie plánu odpadového hospodárstva, vypracovanie hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, školenie zamestnancov,sledovanie zmien v legislatíve odpadového hospodárstva a ich aplikácia vo firme a iné.

 • Lokalita: Prešov
Logo firmy

Ekologické poradenstvo

Firma ponúka komplexné poradenstvo v oblasti ekológie – voda, ovzdušie, odpady, obaly. Buduje na dlhoročných skúsenostiach v poradenskej a inžinierskej činnosti v oblasti životného prostredia a je zárukou odborného riešenia tejto problematiky.

 • Lokalita: Prešov
a

Splátkový predaj LFM a Leasing

Stabilným, dlhodobým alebo prevereným partnerom poskytujeme splátkový predaj lisov HSM .

 • Lokalita: Hurbanovo
EXPRES

Servisné služby lisoch - Expres

Výjazd na ohlásenú závadu max. do 2 dní od nahlásenia (tel., fax, mail) a objednania servisného zásahu. V praxi sa doba výjazdu od nahlásenia pohybuje v rozmedzí 24-36 hodín, podľa aktuálnej vyťaženosti servisu.

 • Lokalita: Hurbanovo
a

Servisné služby lisoch - Štandard

Sme autorizovaný servis značky HSM. Na lisoch HSM a dodanom príslušenstve (dopravníky, perforátory, trhače). Výjazd na ohlásenú závadu max. do 3 dní od nahlásenia a objednania servisného zásahu. V praxi sa doba výjazdu od nahlásenia pohybuje v rozmedzí 1-2 dni, podľa aktuálnej vyťaženosti servisu.

 • Lokalita: Hurbanovo
 PP viazacie motúzy pre lisy HSM VL, HL, AK

PP viazacie motúzy pre lisy HSM VL, HL, AK

Kotúč (papierovej cievky) presne pre držiaky na lisoch, PP60/250 pre lisy do tlaku cca 20t, PP90/200 pre lisy nad 20t a expanzívne materiály.

 • Lokalita: Hurbanovo
a

PES viazacie pásky pre lisy HSM VL, HL, AK

Kotúč presne do držiakov na lisoch, šírka pások 8 – 23 mm, zodpovedajúce pevnosti pre jednotlivé lisy, bez nutnosti používania sponiek.

 • Lokalita: Hurbanovo
a

Nadzemné triediarne otvorené alebo uzavreté (kabínové)

Slúžia k triedeniu a dotrieďovaniu väčších objemov materiálov, ktoré sú následne po vytriedení spracovávané v koncovom zariadení linky – plnoautomatickom lise. Variantne projektujeme a vyrábame triediarne:

 • Lokalita: Hurbanovo
Predaj ekologických prostriedkov

Predaj ekologických prostriedkov

Dodávka a predaj ekologických prostriedkov na riešenie prípadných havarijných situácií, pre zabezpečenie súladu s legislatívou a na prevenciu prípadných havárií, sypké sorbenty, absorbčné rohože, norné steny, kanalizačné rýchloupchávky, utesňovacie pasty a tmely, záchytné vane, obaly na nebezpečné l...

 • Lokalita: Žarnovica
Ochrana ovzdušia

Ochrana ovzdušia

Pravidelné poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve ochrany ovzdušia (OO), včasné pripomínanie zákonných lehôt v oblasti OO, vedenie evidencie jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia, výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, vypracovanie potrebných žiadostí pre orgány štátnej správy v...

 • Lokalita: Žarnovica
Poradenstvo v rámci čistenia vody

Poradenstvo v rámci čistenia vody

Poskytujeme poradenskú činnosť v oblasti čistenia odpadových vôd.

 • Lokalita: Sereď
Projekty pozemkových úprav - PPÚ

Projekty pozemkových úprav - PPÚ

Od r. 2004 spolupracujeme s projektantmi PPÚ. Vytvárame dokumentácie MÚSES (Miestny územný systém ekologickej stability), VZFUÚ (Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia), Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení. Vypracovali sme dokumentácie pre viac ako 40 katastrálnych území v rô...

 • Lokalita: Nitra
Krajinnoekologické plánovanie

Krajinnoekologické plánovanie

Vyhotovujeme dokumentácie typu "Krajinnoekologický plán" a "Miestny územný systém ekologickej stability". Svoje služby poskytujeme napr. organizáciám štátnej správy (oblasť životného prostredia, proces EIA), samospráve (mestá a obce), súkromným firmám a podnikateľom (podklady pre...

 • Lokalita: Nitra
Logo firmy

ISO 14 001

Environmentálny manažment znamená, že firma systematicky pristupuje k minimalizovaniu dopadu svojich činností na životné prostredie. Firma ponúka poradenstvo pri zavádzaní týchto systémov, vykonávanie funkcie manažéra EMS a interného audítora EMS, príprava k certifikácii EMS.

 • Lokalita: Prešov
Logo firmy

Ovzdušie

Firma zabezpečí vypracovanie žiadosti na povolenie zdroja znečisťovania ovzdušia, identifikáciu zdroja znečisťovania, vypracovanie prevádzkovej evidencie zdroja znečisťovania, výpočet poplatku za znečisťovanie, zabezpečí meranie znečisťujúcich látok, sledovanie zmien v legislatíve a i.

 • Lokalita: Prešov
Logo firmy

Vodné hospodárstvo

Firma ponúka vypracovanie plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), zastupovanie pred orgánmi štátnej správy, vypracovanie prevádzkových poriadkov a iné.

 • Lokalita: Prešov
Poradenstvo - Certifikát kvality podľa normy ISO 9001

Poradenstvo - Certifikát kvality podľa normy ISO 9001

Poskytujeme komplexné služby v oblasti poradenstva pri zavádzaní a zlepšovaní systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 od prvotných analýz až po získanie certifikátu kvality. Pripravíme systém manažérstva kvality s minimálnym zaťažením Vašich zamestnancov, bez zbytočnej byrokracie.

 • Lokalita: Dunajský Klátov
SERVIS 24 HODÍN

Servisné služby lisoch - Servis 24 hodín

Je poskytovaný vybraným zmluvným partnerom, ktorých prevádzka vyžaduje.

 • Lokalita: Hurbanovo
a

Prenájmy – zápôžičky lisov

Stabilným a dlhodobým partnerom poskytujeme krátkodobé i dlhodobé prenájmy, prípadne zápôžičky lisov.

 • Lokalita: Hurbanovo
 Viazacie drôty kusové pre lisy HSM VL, HL, AK

Viazacie drôty kusové pre lisy HSM VL, HL, AK

Dodávané vo zväzkoch po 50 – 55 ks (podľa lisu), Ø drôtov 3,1 alebo 3,4 mm, dĺžka drôtu podľa typu lisu 3,7 – 4,0 m, materiál čierny alebo pozink.

 • Lokalita: Hurbanovo
a

Viazacie drôty k lisom HSM VK (AK)

Kaotúč presne do zásobníka lisu, Ø drôtov 2,8mm / 3,15mm / 3,4mm, hmotnosť kotúča 20 kg alebo 40 kg, rovnomerne vyžíhaný materiál (HSM).

 • Lokalita: Hurbanovo
a

Třídící pulty a linky Bezner

Stroje a linky pro nakládání s odpady. Stroje a linky pro dřevozpracující průmysl. Stroje a linky pro nakládání s bio odpady.

 • Lokalita: Hurbanovo
a

Nadzemné triediace pulty

Slúžia pre ručné triedenie materiálu v malokapacitných prevádzkach. Roztriedené materiály sú obsluhou triediaceho pásu ukladané do separačných debien, košov alebo vakov (big bag). Potom sú ručne vsypávané do lisu (pre tieto účely sú najvhodnejšie HSM HL 12G, HSM HL 1615 nebo HSM HL 3521).

 • Lokalita: Hurbanovo